NY Honungshuskurs

Stora honungshuskursen Bygga om – bygga nytt – bygga till - förnya

Stora honungshuskursen

Calle Regnell och Freddy Duwe var med och ledde kursen

Här följer en sammanfattning hur vi arbetade på kursen 25-27 mars 2011. BF genomförde då Stora honungshuskursen, en 3-dagarskurs med Öknaskolans naturbruksgymnasium som bas. Kursledare var undertecknad samt Freddy Duwe. Till vår hjälp hade vi under hela tiden Calle Regnell för att kunna besvara frågor om branschriktlinjer och Säker honung. Kursen vände sig främst till yrkesbiodlare med mellan 100-400 samhällen eller med siktet inställt på detta, därav kursnamnet. Bland deltagarna fanns också flera med färre antal samhällen men som var på gång att expandera och bygga om eller nytt.

Kursupplägget utgjordes av en blandning av teori i sal och studiebesök hos yrkesbiodlare i Sörmland och Uppland. Vi startade med en teoridel om tankegångar om honungshus där var och en redogjorde för sina framtida planer och problem. Calle Regnell startade med genomgång av Säker honung varefter vi gjorde det första studiebesöket i Öknaskolans honungshus. Till vår hjälp hade vi nu en lista över allt vi skulle tänka på vad gäller honungshusets uppbyggnad och innehåll. Denna lista följde sedan med vid våra studiebesök hos P.O. Gustafsson, Dan Levin och Niklas Nyström. Under det avslutande passet på söndagen skapade vi ”det ideala honungshuset”, en inte alltför lätt uppgift med deltagarnas skiftande målsättningar och förutsättningar. I nedanstående redovisning har inte speciellt många detaljer tagits med eftersom en beskrivning av detta slag skulle omfatta utrymmet i en större bok.

Honungshuset                                                               

Biodlarens honungshus är ett av de viktigaste redskapen för en rationell hantering av honungen och uppbyggnaden och utförandet är väsentligt för ergonomin, effektiviteten, ekonomin samt slutresultatet med en fin honung.

Lars Erik Björkherm skrev i Gadden 2004-1: ”Renovera inte fel lokal” och fortsätter ”Många av oss börjar i en mycket enkel lokal för att senare kunna renovera den. Se upp med var du startar din renovering. Lokalen skall senare godkännas av Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun. Då måste du kunna uppfylla kraven som ställs på ditt honungshus. Det skall antingen klassas som livsmedelslokal eller så får du ett s.k. paragraf 16-tillstånd. Renovera i rätt lokal är rådet!”

Ett bra sätt att börja planeringen av honungshuset är att tänka igenom arbetsgången. Från bigården kommer biodlaren hem med bilen full av lådor. Om något är trasigt skall det till snickeriet för lagning. Fulla lådor bör helst kunna lastas av trave för trave vilket enkelt går att ordna med en handstaplare. Travarna skall kunna köras direkt till slungrum eller till värmerum före slungning beroende på vilken honungstyp man har. De slungade ramarna skall kunna sorteras och fula ramar gå till smältning och övriga ut till bigården igen. Den slungade honungen går vidare till klarning, ympning för att sedan gå till kylrum och därefter till tappning.

                                                                                                                           

Att tänka på och diskutera

Tänk först igenom arbetsgången. Från bigården kommer du hem med bilen full av skattlådor.

Vad händer sedan?

Honungshuset

Avlastning, lastbrygga, ramp

Golvyta

Golvtyp, trösklar, halkskydd vid slungning

Väggar

Tak, takhöjd

Belysning

Dörrar

Bitömning, bitätt

Logistik lådor från avtäckning, slungning, utrensning av fula ramar, till lager el. åter bigården.

Pallhantering

Lyfthjälpmedel

Vatten och avlopp

Disk och diskrum

Ventilation, från- och tilluft

 

Slungrum

Temperaturreglering

Lagring av skattlådor före slungning

Vaxmott

Värmning av skattlådor

Avtäckning

Vattenhaltsmätning

Avfuktning (se Norgereportage i Gadden)

Slungning

Ramställ

Silning

Tankar för klarning och ympning

Kylning, värmning av tankar

Pumpar

Sump, nivåreglering

Vaxhantering avtäckningsvax

Rengöring

 

Kylrum

Värmerum,

 

Tappning, tapprum

Speciella lokaler

Pallhantering

Blandningstank

Tapputrustning

Tapplinje

Burkar glas/plast

Lyfthjälpmedel för glaspall

Etikettering

Bäst före

 

Lagerlokaler, temperatur

 

Vaxhantering

Ursmältning gamla ramar

 

Snickeri

 

Övrigt

Pentry, toaletter, tvättmöjligheter mm

Skyddskläder

Första hjälpen, brandsläckare

Säkerhet slungning, el mm

Farliga ämnen, förvaring, produktblad

Anteckningar slungning, tappning mm

Egenkontroll

 

P.O. Gustafsson

Vårt första studiebesök gick till P.O. i Uppland. P.O. är känd för de flesta som en föregångsman inom yrkesbiodlingen med dryga 500 samhällen och en honungshantering som hör till spjutspetsarna i landet. P.O. har arbetat mycket utomlands och tagit med sig och förverkligat idéer i sitt arbete här hemma. Hans slunglinje av australisk modell var den första av sitt slag i landet och i kombination med en vaxhantering med en Spinomel är detta ett rationellt honungshus med stor effektivitet.

Vi försökte följa punkterna ovan vid studiet av honungshuset men några detaljer från vårt studiebesök går jag inte in på här. Mer uppgifter kan ni hämta på P.O.s hemsida som finns som länk på BFs hemsida (Beeman.se).

 

Dan Levin

Vårt nästa studiebesök gick till Dan utanför Björnlunda. Dan har en biodling på drygt 300 samhällen och hyr en stor och ändamålsenlig lokal för sitt honungshus. Dan arbetar med en knivavtäckare, nisselåda och ett par slungor och honungen pumpas upp till mjölktankar för vidare hantering. Det hela är kanske inte i samma storstilade form som hos P.O. men så har Dan inte heller arbetat lika länge med uppbyggnaden av sin biodling och honungshantering. Dan är medlem i Landskapshonung och tappar honungen själv.

Dan lämnade ut sin inventarielista vilken kan vara av intresse för fler att ta del av. Vad kostar inredningen av ett honungshus med hans förutsättningar? Kostnaden slutar på drygt 639.000 kr.

 

Niklas Nyström

 Vårt avslutande studiebesök gick till Niklas Nyström yrkesbiodlare med ett 70-tal samhällen och med mer minimalistiska lokaler och utrustning. Centralt i det lilla honungshuset står en hjulslunga. Niklas är rel. ny yrkesbiodlare och håller på att komplettera utrustningen i takt med behov och resurser. Han tappar honungen själv och säljer även i en liten gårdsbutik.

 

De fyra studiebesöken, inkl. Öknaskolan, gav en bred bild av hur ett honungshus kan byggas upp och vilka hänsyn man bör ta. Det ideala honungshuset får var och en dock skapa själv utifrån sina förutsättningar men kursen gav ett bra underlag för tankar och reflektioner. Calle Regnell stod hela tiden till disposition för att svara på frågor om Säker honung.

Dan Levins slungtrum
Inventarieförteckning för Dans honungshus.
Dan Levins tappsystem
P.O. Gustafssons spinomel för vaxhantering
Niklas Nyströms mer minimalistiska slungrum